Mit Rackhosting

Forretningsbetingelser

Generelle handelsvilkår gældende for kunder hos Rackhosting ApS

1.0 Indholdsfortegnelse

2.0 Anvendelse

Denne aftale er gældende for produkter og serviceydelser, leveret af Leverandøren, medmindre andet er aftalt skriftligt eller beskrevet særskilt på et produkt.

Kunden er den juridiske enhed, der i forbindelse med køb og brug af Leverandørens ydelser, accepterer disse vilkår.

Kunden har ansvaret for at opgive og vedligeholde korrekte kontaktdata overfor Leverandøren.

Kunden anses for at have tiltrådt og accepteret disse vilkår, når de er blevet udleveret/sendt til kunden og løsningen herefter er taget i brug.

3.0 Kundens applikationer, data og domæner

Ved Kundens applikationer forstås software, herunder også hjemmesider, der installeres af kunden eller dennes tilknyttede konsulenter på Leverandørens produkter.

Kunden har ansvar og pligt til at holde sine applikationer sikkerhedsopdateret jævnfør god IT-skik. Manglende vedligeholdelse af Kundens applikationer kan medføre en sikkerhedsrisiko for både Kunden, Leverandøren og andre kunder.

Kunden er eneansvarlig for forringelser af produkternes performance, nedbrud og merarbejde, som kan henføres til Kundens applikationer/databaser eller ekstraordinær meget trafik til og fra Kundens applikationer.

Leverandøren har ikke noget ansvar for fejl der er opstået som følge af manglende vedligehold. Leverandørens merarbejde i forbindelse hermed, faktureres kunden.

4.0 Trafik

Trafik er en afregnet ressource. Visse produkter eller aftaler kan have ”fri trafik” andre kan have inkluderede eller tilkøbte trafik pakker og/eller forbrugsafregning.

5.0 Licenser

Kunden er ansvarlig for at have de til enhver tid nødvendige og korrekte licenser til Kundens dataindhold, applikationer og databaser, herunder at licenserne giver Kunden ret til at placere applikationerne i et hostet miljø.

Kunden er forpligtet til at friholde Leverandøren for alle krav som følge af manglende eller utilstrækkelige licenser.

5.1 Microsoft licenser

For Microsoft® produkter der hostes ved en hostingudbyder gælder specielt at licenser skal afregnes månedsvis bagud med hostingudbyderen, i dette tilfælde Leverandøren, på basis af Leverandørens SPLA- aftale med Microsoft®.

Hvis kunden har en aktiv Microsoft® SA-aftale (Software Assurance) på eksisterende Microsoft® licenser, er det muligt at benytte disse licenser i et hostet miljø efter nærmere aftale med Microsoft®. Software licensers priser og vilkår er særskilt og direkte underlagt softwareproducenternes licens vilkår og kan således reguleres uden varsel eller så snart en relevant softwareproducent varsler ændringer.

5.2 Andre licenser

For platforme hvor kunden selv kan oprette og nedlægge servere og dermed selv installere operativsystemer og applikationer er det kundens ansvar at gøre Leverandøren opmærksom på ændringer i de nødvendige licensforhold. Hvis kunden undlader eller glemmer at gøre opmærksom på sådanne ændringer er kunden indforstået med at Leverandøren og relevante Softwareproducenter eller disses revisorer har ret til at anslå og afregne manglende licenser med tilbagevirkende kraft.

6.0 Ibrugtagning og reklamation

Kunden anses for at have taget et produkt i brug, når Kunden har modtaget de nødvendige logininformationer fra Leverandøren.

Reklamation over eventuelle fejl og mangler skal være modtaget af Leverandøren senest 30 hverdage efter at Kunden har modtaget login info.

7.0 Serviceniveau

Serviceniveauerne for de enkelte produkter fremgår af produktbeskrivelsen eller af en særskilt SLA-aftale.

Krav på eventuel bod skal gøres gældende af Kunden inden for 2 måneder efter at fejl efter Kundens opfattelse er opstået. Bodskrav kan kun fremsættes hvis Leverandøren ikke kan levere den aftalte oppetid for et givent system, se bilag 1.

 

8.0 Virus, malware, hacking, (d)DoS angreb, applikations fejl etc

Leverandøren scanner IKKE kundens applikationer/databaser og ind- og udgående data for virus, malware, hacking, bugs, sikkerhedshuller etc. med mindre det fremgår af produktbeskrivelsen eller at Kunden særskilt har aftalt eller tilkøbt denne type ydelse.

Leverandøren kan med kort eller ingen varsel vælge, af sikkerhedsmæssige årsager, at scanne kundens applikationer for virus, malware, hacking, bugs, sikkerhedshuller etc.

8.1 Sikkerhedsproblemer

Hvis Leverandøren finder sikkerhedsproblemer, vil problemet/problemerne blive kategoriseret i 4 niveauer som Leverandøren må agere som nedenstående ud fra;

8.1.1 Ubetydeligt fund

Bruges ved mindre problemer der kun har konsekvens for kundens egen drift. Leverandøren vil snarest muligt kontakte og opfordre kunden til at rette fundne snarest.

8.1.2 Væsentligt fund

Bruges ved problemer der giver øget risiko for forstyrrelser i Leverandørens generelle driftssystemer. Leverandøren må alt efter en risikovurdering kræve at kunden retter fundne problemer inden for 1 til 8 dage.

8.1.3 Farligt fund

Ved problemer der udgør en overhængende fare for forstyrrelser i Leverandørens eller andre kunders driftsstabilitet. Leverandøren må kort eller ingen varsel tage nødvendige skridt til at eliminere faren, herunder stoppe driften akut.

8.1.4 Kritisk fund

Bruges ved problemer der enten viser en igangværende- eller overhængende fare for- kompromittering, sletning, kopiering af data eller driftsstop for Leverandøren eller andre kunder.

Leverandøren må uden varsel tage nødvendige skridt til at eliminere faren, herunder stoppe driften akut.

Ved kundens gentagne forsætlige eller uforsætlige tilfælde er Leverandøren berettiget til enten at foretage sikkerhedsmæssige begrænsninger eller helt at ophæve aftalen under henvisning til misligholdelse uden omkostninger for Kunden

 

9.0 Backup

Som udgangspunkt tager Leverandøren IKKE backup af Kundens applikationer eller data, med mindre Kunden særskilt har tilkøbt denne ydelse (skal som minimum være beskrevet på månedlig/kvartalsvis/årlig faktura).

Leverandøren foretager backup hvert 15. min., men garanterer at der er taget backup hver 4. time. Det er altid kundens ansvar at sikre sine data med backup, enten ved at tilkøbe backup hos Leverandøren eller benytte et eksternt backupfirma eller egne backup rutiner. Hvis kunden har købt, eller produktet leveres med, en backup ydelse der administreres af Leverandøren er det ydermere kundens ansvar at sikre at backup data fungerer gennem genskabelsestest af kundens løsninger. Genskabelsestests foregår altid mod betaling af timetakst. Leverandøren udfører kun genskabelsestest af kundens applikationsdata på kundens anmodning. Leverandøren har egne backuprutiner til brug ved katastrofescenarier. Disse backupdata er som udgangspunkt ikke brugbare for kunden og omfatter ikke nødvendigvis kundens applikationer eller data.

10.0 Rettigheder

Leverandøren har ingen rettigheder til Kundens data bortset fra retten til at anvende dem til statistiske og driftsmæssige forhold i anonymiseret form, jf. dog den mellem parterne indgåede databehandleraftale.

Alle rettigheder til Produkterne, herunder varemærket ”CloudCoreTM” tilhører Rackhosting ® ApS.

11.0 Support og konsulentydelser

Medmindre konsulentbistand og support er aftalt særskilt eller inkluderet i et standardprodukt, betragtes alle henvendelser til Leverandøren omkring brugen af Leverandørens produkter, som en anmodning om konsulentbistand.

Konsulentbistand afregnes jævnfør standardprislisten som findes under SLA Matrix arket i servicekataloget. Ændringer i standardprislisten varsles til Kunden mindst en måned førend prisændringerne træder ikraft.

Fejl på servere eller platforme, som er forårsaget af Leverandøren, fejlrettes uden beregning i de tidsrum som kundens SLA dækker, jf. bilag 1.

Ønskes bistand, support eller fejlretning udenfor de tidsrum der er dækket af kundens SLA, accepterer kunden at der beregnes et gebyr samt medgåede timer jævnfør standardprislisten, for timebaserede ydelser som kan findes under SLA Matrix

12.0 Datatilsynet

Leverandøren er registreret hos Datatilsynet som hostingudbyder.

 

13.0 Behandling af personhenførbare data

Kunden har ansvaret for at overholde Persondataforordningens krav om opbevaring og anvendelse af personhenførbare data jf. den indgåede databehandleraftale mellem parterne.

14.0 Leverandørens generelle garanti

Leverandøren garanterer, at alle Leverandørens ydelser er og vil blive udført i overensstemmelse med god IT-skik. Leverandøren dokumenterer dette med en årlig ISAE 3402 erklæring, som bliver sendt til Kunden.

15.0 Priser og betalingsbetingelser

Leverandørens priser er angivet i danske kroner ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering. Leverandørens priser reguleres automatisk en gang årlig med stigningen i nettoprisindekset eller et tilsvarende prisindeks. Herudover kan Leverandøren regulere de aftalte priser med et varsel på 4 måneder.

15.1 Betalingsbetingelser

Leverandøren sender alle fakturaer og rykkere m.v. til Kunden via e-mail.

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse af faktura. Leverandøren opkræver rykkergebyrer, hvis der udsendes rykkere til kunden på grund af manglende betaling. Ved for sen betaling kan Leverandøren pålægge betalingen morarente, svarende til rentelovens bestemmelser herom.

Ved manglende rettidig betaling ophæves alle garantier, herunder servicemål- og oppetid, responshastighed og eventuel ret til support, midlertidigt indtil 3 dage efter modtaget betaling. Endvidere har Leverandøren, hvis der ikke er betalt senest 10 dage efter udsendelse af RYKKER 1 ret til uden yderligere varsel, at lukke for Kundens produkter. Adgang vil herefter først blive reetableret, når Kunden har betalt alle skyldige beløb og har forudbetalt for to måneder, hvoraf den ene måned skal tjene Leverandøren som sikkerhed for fremtidig rettidig betaling. Hvis rettidig betaling herefter udebliver igen, har Leverandøren uden varsel, ret til at lukke for Kundens adgang og modregne i forudbetalingen. Det er Kundens ansvar at sørge for at kontakt- og betalingsoplysninger for domæner er opdaterede og korrekte.

15.1.1 Domæneregistrering og -fornyelser

Manglende betaling af domæne- registrering og -fornyelser kan medføre sletning af et domæne, hvorefter det frigives til køb af andre internetbrugere i hele verdenen med få eller ingen muligheder for generhvervelse. Leverandøren er uden ansvar ved tab af domæne i sådanne tilfælde.

 

16.0 Adgangsoplysninger og passwordpolitik

Kunden får tilsendt adgangsoplysninger til sine produkter hos Leverandøren til den af Kunden oplyste e- mailadresse.

Kunden er ansvarlig for enhver brug af de tilsendte informationer, herunder alle ændringer der bliver foretaget i Kundens produkt(er) som udløser merbetaling fra Kunden til Leverandøren samt enhver brug af produkterne som skyldes brug eller misbrug af Kundens adgangsinformationer.

Hvis kunden har modtaget password informationer fra Leverandøren opfordres kunden til straks det er muligt at ændre dette til et personligt password efter følgende passwordpolitik:

 1. Det bør minimum være på 8 tegn
 2. Det bør ikke indeholde hele eller dele af dine initialer
 3. Det bør indeholde minimum 3 af nedenstående 4 regler:
 1. store bogstaver eks.: ABC
 2. små bogstaver eks.: abc
 3. tal eks.: 0 – 9
 4. Følgende specieltegn: §!#¤%&_-.

Ethvert password skal være personligt og bør skiftes minimum hver 4 måned eller oftere alt efter hvor kritiske data og systemer man råder over.

Hvis der er mistanke om at uvedkommende (alle andre) har fået kendskab til et password SKAL det skiftes straks. Passwordpolitikken gælder ligeledes for adgange der ofte betragtes som ukritiske, herunder f.eks. e-mail passwords.

17.0 Forpligtelser, ansvar og ansvarsbegrænsning

Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Leverandørens produkter, herunder adgangen til servere og services, samt Kundens applikationer og håndtering af data. Leverandøren kan få adgang til disse data, hvis der er et arbejdsbetinget behov. Denne adgang sker ved personlig log-in, således at det er skalérbar.

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug, herunder ved uetisk opførsel på nettet og lignende forhold, kan adgangen til ydelserne blive spærret. Kunden vil samtidig blive pålagt et servicegebyr der minimum består af én konsulenttime. Genåbning sker tidligst når Leverandøren har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Gentagelser kan medføre ophævelse af aftalen. Udsendelse af Spam anses for misligholdelse af denne aftale.

Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i kundens applikationer, deres ændring, eventuel sletning, m.v.

Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende adgang til Produkterne som skyldes:

 1. at Kundens eget it-miljø ikke understøtter/muliggør adgang til konfigurationen.
 2. Manglende eller mangelfulde oplysninger om serveropsætningen af Kundens Applikationer, både ved opstart og i forbindelse med opdateringer af Applikationerne.
 3. Opdateringer af Kundens Applikationer, som ikke er foretaget af Leverandøren
 4. Problemer i kundens applikationer som følge af software opdateringer til grundlæggende og underliggende standardprogrammel så som operativsystemer, administrationssystemer og virtualiseringsplatform
 5. Kundens manglende adgang til Internettet uanset årsag.
 6. Angreb mod Leverandørens datacentre, brud på el kabler eller internetforbindelser.
 7. Force Majeure

Forhold af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Leverandørens erstatningsansvar er i hele aftalens løbetid begrænset til et beløb svarende til de forudgående 12 måneders betaling.

18.0 Forsikringsforhold

Leverandøren har tegnet sædvanlige forsikringer mod brand, vandskade, tyveri, ansvar, herunder for tab af data, gennem anerkendte forsikringsselskaber.

Forsikringen dækker IKKE kundens tab.Kunden opfordres til at- og bør- tegne egen forsikring mod datatab, driftstab etc.

Leverandøren har udarbejdet katastrofeberedskabsplaner, som kan fremvises på forlangende af Kunden.

Leverandøren har etableret rutiner, der sikrer hurtig adgang til Kundens konfiguration ved nedbrud.

19.0 Sikkerhedsrevision

Kundens interne og eksterne revisor har ret til at foretage ledsaget sikkerhedsrevision hos Leverandøren med et varsel på 10 hverdage.

Tidsforbrug i forbindelse med sådan sikkerheds-revision faktureres Kunden, jf. den til enhver tid gældende prisliste/ underleverandørens prisliste.

20.0 Kommunikation

Leverandøren kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om nyheder eller andre ydelser som Leverandøren udbyder.

Kunden er indforstået med at Leverandøren kan vælge at benytte kundens navn og logo som reference i forbindelse med markedsføring herunder f.eks. på Leverandørens hjemmeside eller i nyhedsmail.

Leverandøren udleverer eller sælger ikke kundens e-mail eller andre kontaktoplysninger til tredjepart, medmindre disse arbejder direkte for Leverandøren ApS som underleverandører eller. lign. (Callcenter, reklamebureau etc.).

21.0 Ændring af vilkår

Leverandøren kan ændre disse vilkår helt eller delvist med et varsel på 4 måneder. Kunden har initiativansvaret for aftaleændringer med en varsling på minimum 1 måned.

22.0 Opsigelse, lukning, ophævelse og ophør

Aftalens løbetid, opsigelsesvarsel og fornyelse er specificeret i det medsendte Bilag 1.

Leverandøren er – uden ansvar – berettiget til at lukke for Internet adgangen driftskonfigurationen, hvis Leverandøren bliver gjort opmærksom på at der på kundens systemer ligger materiale, der strider mod dansk ret, grundlæggende retsprincipper eller mod tredjemands rettigheder. Hvis Leverandøren bliver præsenteret for uomtvistelige beviser, kan adgangen lukkes uden varsel. I andre tilfælde skal Leverandøren give Kunden et varsel på 3 hverdage til at få bragt forholdene i orden eller dokumentere overfor Leverandøren at Kunden er berettiget til at anvende det.

Ud fra en tabsbegrænsende betragtning kan Leverandøren enerådigt beslutte om en kundes datamateriale kan virke anstødeligt eller på anden vis udgøre en høj risiko for dårlig omtale eller kompromittering af driftsstabilitet og sikkerhed, og ophæve samarbejdet med et rimeligt varsel afvejet mod risikoen.

23.0 Leverandørens bistand ved ophør

Leverandøren skal på begæring fra Kunden yde relevant assistance i forbindelse med afviklingen af kundeforholdet. Denne bistand afregner Leverandøren til Kunden ved anvendelse af den enhver tid gældende pris for bistand af den pågældende art. Leverandøren kan forinden bistanden ydes kræve sikkerhed for betalingen.

24.0 Tavshedspligt

Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne.

Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

25.0 Overdragelse af kundeforhold

Leverandøren kan frit overføre hele Kundeforholdet til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Kunden.

Kunden kan kun overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand i forbindelse med eventuel fusion/opkøb.

26.0 Anvendelse af underleverandører

Leverandøren kan anvende underleverandører til opfyldelse af hele eller dele af denne aftale med kundens forudgående samtykke jf. den indgåede Databehandleraftale.

Ring for en uforpligtende snak

Tlf 70 22 33 04

info@rackhosting.com

Rackhosting ApS, CVR 15777176
Spotorno Allé 12, 2 th, 2630 Taastrup

Copyright © 2000-2023 Rackhosting ApS. Alle rettigheder er forbeholdt. 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram